پروژه ازدواج 1398

عوامل

پروژه ازدواج

تیم تولید

تهیه کننده

تهیه کننده

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

مسئول در آميختن صداها

نوازندگان

صدابردار

صدابردار

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

پروژه ازدواج

تصاویر

پروژه ازدواج

تصاویر

درخواست

پروژه ازدواج

فرم ثبت درخواست