عکس ها نمی جنگند 1396

عوامل

عکس ها نمی جنگند

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

تدوینگر صدا

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

سایر

دستیار کارگردان

دستیار تصویر

دستیار تدوین

تیم بازیگران

بازیگران

تیزر ها

عکس ها نمی جنگند

تصاویر

عکس ها نمی جنگند

تصاویر

درخواست

عکس ها نمی جنگند

فرم ثبت درخواست