نیمه پنهان ماه 1395

عوامل

نیمه پنهان ماه

تیم تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

صداگذار

تدوینگر صدا

موسیقی انتخابی

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تیزر ها

نیمه پنهان ماه

تصاویر

نیمه پنهان ماه

تصاویر

درخواست

نیمه پنهان ماه

فرم ثبت درخواست