به دیوار نگاه کن 1391

عوامل

به دیوار نگاه کن

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

سایر

دستیار کارگردان

تیزر ها

به دیوار نگاه کن

تصاویر

به دیوار نگاه کن

تصاویر

درخواست

به دیوار نگاه کن

فرم ثبت درخواست