قنات بلده فردوس 1394

عوامل

قنات بلده فردوس

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تیم صدا

صدابردار

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

قنات بلده فردوس

تصاویر

قنات بلده فردوس

تصاویر

درخواست

قنات بلده فردوس

فرم ثبت درخواست