بم یازده سال بعد 1394

شهر بم ده سال بعد از زلزله دی ماه 1382 کمتر نشانی از ان حادثه را بر خود دارد. اما مهم روح و روان یک شهر است که وابسته به ادم های آن است. شخصیت های این فیلم هر یک افراد زیادی از بستگان خود را در آن حادثه از دست داد ه اند . و همواره آلام و مصائب آن را با خود دارند. این مستند درصدد فهم این مقوله و تصویر کردن این آلام و چگونگی کنارآمدن یا نیامدن این شخصیت ها با این مصائب است .

نویسنده مستند نامه

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
گونه ، شهری
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشارکتی(سینماحقیقت–تعاملی)
نوع ، مستند
موضوعات ، کلیات ، روان شناسی و حوزه های مربوط به آن
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خانواده
موضوعات ، علوم اجتماعی ، جامعه شناسی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مشکلات و آسیب های اجتماعی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خدمات اجتماعی
موضوعات ، علوم طبیعی ، سیل ،زلزله وبلایای طبیعی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، بوم شناسی انسانی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، جغرافیای عمومی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، جمعیت شناسی

تهیه کننده :

محمدسعید محصصی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

45 دقیقه

سال ساخت:

1394

عوامل

بم یازده سال بعد

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

صداگذار

تدوینگر صدا

آهنگساز

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تیزر ها

بم یازده سال بعد

تصاویر

بم یازده سال بعد

تصاویر

درخواست

بم یازده سال بعد

فرم ثبت درخواست