عیار مشروطه 1393

عوامل

عیار مشروطه

تیم تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

مسئول در آميختن صداها

گوینده گفتار فیلم

گوینده گفتار فیلم

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

نویسنده گفتار فيلم

تیزر ها

عیار مشروطه

تصاویر

عیار مشروطه

تصاویر

درخواست

عیار مشروطه

فرم ثبت درخواست