تعزیه 1387

مشاهده مستقیم مراسم تعزیه در دماوند و ثبت حالات مردم و لحظات این مراسم‌. این فیلم بصورت نگاتیو ضبط شده و تاریخ آن نامشخص است‌.

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، دینی و آئینی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشاهده ای(مستقیم)
موضوعات ، مذهب ، آیین و مراسم مذهبی
موضوعات ، مذهب ، تعزیه
موضوعات ، مذهب ، عزاداری و ایام مذهبی
گونه ، اجتماعی

کارگردان :

طهماسب صلح جو

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

15 دقیقه

سال ساخت:

1387

عوامل

تعزیه

تیم تولید

تیم کارگردانی

تیزر ها

تعزیه

تصاویر

تعزیه

تصاویر

درخواست

تعزیه

فرم ثبت درخواست