زمستان چای 1388

ضمن گفتگو با کشاورزان‌، کارخانه داران و دیگر دست اندر‌کاران صنعت چای کشور و سندیکا‌ های مربوط وضعیت کشت چای را بررسی می‌کند و روند رو به زوال آن‌را به زمستان تشبیه می‌کند.

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، زیست محیطی و حیات وحش
گونه ، علمی و صنعتی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشارکتی(سینماحقیقت–تعاملی)
موضوعات ، فناوری پزشکی و علوم کاربردی ، کشاورزی
موضوعات ، فناوری پزشکی و علوم کاربردی ، صنایع و مصنوعات

کارگردان :

احمد میر احسان

تهیه کننده :

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

52 دقیقه

سال ساخت:

1388

عوامل

زمستان چای

تیم تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

زمستان چای

تصاویر

زمستان چای

تصاویر

درخواست

زمستان چای

فرم ثبت درخواست