دهکده جهانی 1388

عوامل

دهکده جهانی

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

دهکده جهانی

تصاویر

دهکده جهانی

تصاویر

درخواست

دهکده جهانی

فرم ثبت درخواست