خروج ممنوع 1400

خروج ممنوع فیلم جستاری است درباره تاثیر پاندمی کووید 19 ( کرونا ) بر زندگی فردی ، درونی و روانی انسان معاصر . روایتی است شخصی و فردی از موضوعی جهانی .

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

نویسنده مستند نامه

نویسنده مستند نامه

نویسنده گفتار فيلم

تدوین

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، تجربی
موضوعات ، فناوری پزشکی و علوم کاربردی ، بیماری ها
موضوعات ، فناوری پزشکی و علوم کاربردی ، بهداشت خانواده
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، شاعرانه
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، ترکیبی
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، تجربی
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، گفتگوی واقعیت و خیال

کارگردان :

علی همراز

تهیه کننده :

علی همراز

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

56 دقیقه

سال ساخت:

1400

عوامل

خروج ممنوع

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

مسئول در آميختن صداها

تدوینگر صدا

تدوینگر صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

نویسنده مستند نامه

نویسنده مستند نامه

نویسنده گفتار فيلم

تیزر ها

خروج ممنوع

تصاویر

خروج ممنوع

تصاویر

درخواست

خروج ممنوع

فرم ثبت درخواست