تکیه دولت 1400

عوامل

تکیه دولت

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

تیم صدا

مسئول در آميختن صداها

تدوینگر صدا

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

نویسنده گفتار فيلم

تیزر ها

تکیه دولت

تصاویر

تکیه دولت

تصاویر

درخواست

تکیه دولت

فرم ثبت درخواست