ف - الف 1399

موضوع «ف-الف» کنکاش درباره عواملی است که در یک جامعه منجر به شکل‌گیری فساد اقتصادی می‌شود. در این مستند این موضوع از زاویه‌های اجتماعی، جامعه‌شناسی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد .

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

نویسنده گفتار فيلم

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
گونه ، سیاسی
گونه ، اقتصادی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، سیاست وعلوم سیاسی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، اقتصاد
موضوعات ، علوم اجتماعی ، تجارت و بازرگانی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، بانکداری
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مشکلات و آسیب های اجتماعی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، توضیحی یامستندهای کلاسیک

کارگردان :

فرشاد اکتسابی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

63 دقیقه

سال ساخت:

1399

عوامل

ف - الف

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تیم صدا

مسئول در آميختن صداها

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

نویسنده گفتار فيلم

تیزر ها

ف - الف

تصاویر

ف - الف

تصاویر

درخواست

ف - الف

فرم ثبت درخواست