جمیله 1398

عوامل

جمیله

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

صداگذار

مسئول در آميختن صداها

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

جمیله

تصاویر

جمیله

تصاویر

درخواست

جمیله

فرم ثبت درخواست