کاکل 1399

فیلم گویای آئینی کهن و رو به زوال است . مردم به واسطه این آئین دور هم جمع می شوند ، همیاری می کنند ، جشن برپا می کنند و بخشش می کنند . شخصیت اصلی فیلم در پی زنده نگاه داشتن این آئین است و به همسرش توصیه می کند بعد از مرگ من این آئین را زنده نگه داری و اگر در زمین کاکلی وجود داشت گوسفندان را قربانی کنی.

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، مردم شناسی
گونه ، دینی و آئینی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشاهده ای(مستقیم)
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، فیلم مردم نگار

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

28 دقیقه

سال ساخت:

1399

عوامل

کاکل

تیم تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تیم صدا

مسئول در آميختن صداها

تدوینگر صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

تیزر ها

کاکل

تصاویر

کاکل

تصاویر

درخواست

کاکل

فرم ثبت درخواست