خوره 1399

درباره بیماری جذام و آسایشگاه محراب خان به عنوان اولین آسایشگاه مجذومین در ایران است در مشهد واقع می باشد و حال امروز محذومین را در آن آسایشگاه نشان می دهند.

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشاهده ای(مستقیم)

تهیه کننده :

شهرام میراب اقدم

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

38 دقیقه

سال ساخت:

1399

عوامل

خوره

تیم تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

صداگذار

مسئول در آميختن صداها

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

خوره

تصاویر

خوره

تصاویر

درخواست

خوره

فرم ثبت درخواست