زالو 1399

عوامل

زالو

تیم تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

صداگذار

مسئول در آميختن صداها

تدوینگر صدا

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

نویسنده گفتار فيلم

نویسنده گفتار فيلم

تیزر ها

زالو

تصاویر

زالو

تصاویر

درخواست

زالو

فرم ثبت درخواست