روزگار بلور 1399

عوامل

روزگار بلور

تیم تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

نویسنده گفتار فيلم

تیزر ها

روزگار بلور

تصاویر

روزگار بلور

تصاویر

درخواست

روزگار بلور

فرم ثبت درخواست