حسن اصلانی

حسن اصلانی

فیلم شناسی

دهکده جهانی
دهکده جهانی

مدیر تولید

1388

قی قو
قی قو

برنامه ریز, مدیر تولید

1390

بدرود بغداد
بدرود بغداد

دستیار تصویر

1388

رش او
رش او

تصویربردار

1399