بهروز شهامت

بهروز شهامت

فیلم شناسی

جای خالی آقا یا خانم ب
جای خالی آقا یا خانم ب

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1388

عروسک ها نمی دانند
عروسک ها نمی دانند

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1393

1385

تهران انار ندارد
تهران انار ندارد

تدوینگر صدا, صداگذار

1383

1382

میلکان
میلکان

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1381

1394

شکارچی
شکارچی

صداگذار

1394

پرنده آبی
پرنده آبی

صداگذار

1396

جای خالی دوست
جای خالی دوست

تدوینگر صدا, صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1397

سه تار
سه تار

صداگذار

1393

ایستگاه
ایستگاه

صدا پیشگان

1390

بخش زایمان
بخش زایمان

افکت انیماتور

1390

تا به افق
تا به افق

صداگذار

1386

سوزنبان
سوزنبان

صداگذار

1394

بادسر
بادسر

صداگذار

1395

1389

اخراجی‌ها (1)
اخراجی‌ها (1)

مسئول در آميختن صداها

1386

پریسان
پریسان

مسئول در آميختن صداها

1390

درخت شب
درخت شب

صداگذار

1388

1387

مردی با چمدان قرمز
مردی با چمدان قرمز

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1387

نقش
نقش

صداگذار

1386

پیرمرد وخط
پیرمرد وخط

مسئول در آميختن صداها

1385

آدم خانگی
آدم خانگی

صداگذار

1395

دارزا
دارزا

صداگذار

1395

1399

انیمیشن ایرانی
انیمیشن ایرانی

صدابردار, صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1399

بر کرانه های کاسپین
بر کرانه های کاسپین

تدوینگر صدا, صداگذار, مسئول در آميختن صداها, موسیقی انتخابی

1399

آنیما
آنیما

صداگذار

1399

کهنه سرباز
کهنه سرباز

صداگذار

1400

یاشماق
یاشماق

صداگذار

1400

ملودی
ملودی

صداگذار

1400