امیر جغتایی

امیر جغتایی

فیلم شناسی

تکیه کَن
تکیه کَن

تصویربردار

1388

دهکده جهانی
دهکده جهانی

تحقیق و پژوهش, تصویربردار, تهیه کننده, کارگردان

1388

کلاه شیشه ای
کلاه شیشه ای

تصویربردار

1388

تنهایی باد
تنهایی باد

دستیار تصویر

1383

بر سر خاک
بر سر خاک

تصویربردار

1399

A.B.C.D
A.B.C.D

تصویربردار

1399