حسین ترابی

حسین ترابی

فیلم شناسی

برای آزادی
برای آزادی

کارگردان

1358

طاووس‌های بی پر
طاووس‌های بی پر

مدیر تولید

1387