بابک بهداد

بابک بهداد

فیلم شناسی

سپیده دمی که بوی لیمو  می داد
سپیده دمی که بوی لیمو می داد

تدوین, تصویربردار

1392

بهارستان ، خانه ملت
بهارستان ، خانه ملت

تحقیق و پژوهش, تدوین, تصویربردار, تهیه کننده, کارگردان , مدیر تولید, نویسنده مستند نامه

1397