آزاده بی زار گیتی

آزاده بی زار گیتی

فیلم شناسی

سپیده دمی که بوی لیمو  می داد
سپیده دمی که بوی لیمو می داد

تحقیق و پژوهش, تدوین, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1392

نیمه پنهان ماه
نیمه پنهان ماه

تدوین, تهیه کننده, کارگردان , گوینده گفتار فیلم, نویسنده مستند نامه

1395