حسین مهدوی

حسین مهدوی

فیلم شناسی

همیشه مبارز
همیشه مبارز

صداگذار

1389

عصر آباد
عصر آباد

صداگذار

1388

آسیاب‌های بادی
آسیاب‌های بادی

مسئول در آميختن صداها

1385

سلام بر فرشتگان
سلام بر فرشتگان

مسئول در آميختن صداها

1391

صندلی خالی
صندلی خالی

مسئول در آميختن صداها

1389

کوچه‌های باریک
کوچه‌های باریک

مسئول در آميختن صداها

1384

روز امتحان
روز امتحان

صداگذار

1389