محمدعلی فارسی

محمدعلی فارسی

فیلم شناسی

معلم
معلم

تدوین, تهیه کننده, نویسنده

1389

صدسال تنهایی
صدسال تنهایی

تدوین, تهیه کننده, نویسنده گفتار فيلم, نویسنده مستند نامه

1399