نرگس آبیار

نرگس آبیار

فیلم شناسی

1391

شاه رخ
شاه رخ

تحقیق و پژوهش

1390

شیر پوشان
شیر پوشان

کارگردان

1389