فرشید فرجی

فرشید فرجی

فیلم شناسی

دستور آشپزی
دستور آشپزی

صدابردار

1389

1385

ارتفاع 437
ارتفاع 437

صدابردار

1385

انتخاب
انتخاب

صدابردار

13

آرایشگر بغداد
آرایشگر بغداد

صدابردار

1387

مرد کوچک
مرد کوچک

صدابردار

1386