مرکز ملی فرش ایران

مرکز ملی فرش ایران

فیلم شناسی

رویای بهشت
رویای بهشت

تهیه کننده

1392

فرش بیجار
فرش بیجار

تهیه کننده

1392

فرش قم فرش دل
فرش قم فرش دل

تهیه کننده

1392

فرش ثارالله
فرش ثارالله

تهیه کننده

1390

1390