مجتبی اسماعیل زاده

مجتبی اسماعیل زاده

فیلم شناسی

بازار میناب
بازار میناب

نویسنده

1389

الفبای سیاست
الفبای سیاست

تدوین, صداگذار

1388

روایت 6 مستند ساز انقلاب
روایت 6 مستند ساز انقلاب

تدوین, صداگذار, نویسنده مستند نامه

1388

قی قو
قی قو

تدوین

1390

لافاو
لافاو

تدوین

1393