فرهاد ورهرام

فرهاد ورهرام

فیلم شناسی

سرزمین خانه خورشید
سرزمین خانه خورشید

تهیه کننده, کارگردان , نویسنده گفتار فيلم

1390

ستاره‌ها
ستاره‌ها

کارگردان

1389

سیاهان جنوب ایران
سیاهان جنوب ایران

تهیه کننده, کارگردان

1393

بی شناسنامه ها
بی شناسنامه ها

تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1394

خاطرات نگاتیو
خاطرات نگاتیو

کارگردان

1394

بند آب بند خاک
بند آب بند خاک

تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1396

خانم و آقای تامپ
خانم و آقای تامپ

تحقیق و پژوهش, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده گفتار فيلم, نویسنده مستند نامه

1398