شهرام درخشان

شهرام درخشان

فیلم شناسی

دستگرد یزد شاپوران
دستگرد یزد شاپوران

گوینده گفتار فیلم

1392

جن
جن

تهیه کننده, راوی , کارگردان , نویسنده

1391

از سینز تا سیراف
از سینز تا سیراف

گوینده گفتار فیلم

1390

آوای عشق
آوای عشق

تصویربردار

1389

مردمی که همه چیز، همه چیز ، همه چیز دارند
مردمی که همه چیز، همه چیز ، همه چیز دارند

تهیه کننده, راوی , کارگردان

1389

سنگ نوشته خارک
سنگ نوشته خارک

گوینده گفتار فیلم

1388

آهنگ ابدیت
آهنگ ابدیت

گوینده گفتار فیلم

1387

مروارید سیاه
مروارید سیاه

نویسنده گفتار فيلم

1393

سبز تا سیاه
سبز تا سیاه

گوینده گفتار فیلم

1394

جدایی
جدایی

تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1394

باد
باد

گوینده گفتار فیلم, نویسنده گفتار فيلم

1395

1396

بهارستان ، خانه ملت
بهارستان ، خانه ملت

گوینده گفتار فیلم

1397

بر سر خاک
بر سر خاک

نویسنده گفتار فيلم

1399

دیوارهای خاموش
دیوارهای خاموش

گوینده گفتار فیلم

1400

رویای سیاه
رویای سیاه

گوینده گفتار فیلم

1399

گوش شیطون کر
گوش شیطون کر

گوینده گفتار فیلم

1401

هولاین در ایران
هولاین در ایران

گوینده گفتار فیلم

1402

امین الضرب
امین الضرب

گوینده گفتار فیلم

1402