حسین نقیان

حسین نقیان

فیلم شناسی

دوبلور ساکت
دوبلور ساکت

مدیر تولید

1390

زنبق و خاکستر
زنبق و خاکستر

مدیر تولید

1386

تابلو
تابلو

مدیر تولید

1386