علا قبیسی

علا قبیسی

فیلم شناسی

جایی که زندگی می‌کنیم
جایی که زندگی می‌کنیم

گوینده گفتار فیلم, مدیر تولید

1390