مهرداد جلوخانی

مهرداد جلوخانی

فیلم شناسی

آسیایی‌ها به غزه می‌روند
آسیایی‌ها به غزه می‌روند

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1390

1390

خواب خورشید
خواب خورشید

مسئول در آميختن صداها

1388

آهنگ ابدیت
آهنگ ابدیت

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1387

آتلان
آتلان

صداگذار

1394

بهشت اینجاست
بهشت اینجاست

مسئول در آميختن صداها

1390

هیچ اگر سایه پذیرد
هیچ اگر سایه پذیرد

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1390

قیلوله
قیلوله

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1389

وصیت پدر
وصیت پدر

صداگذار

1385

بدرود بغداد
بدرود بغداد

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1388

مهدی که بدنیا آمد
مهدی که بدنیا آمد

تدوینگر صدا, صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1399

وایو
وایو

صداگذار

1398

برای پس از مرگم
برای پس از مرگم

تدوینگر صدا

1401