امید رئیس دانا

امید رئیس دانا

فیلم شناسی

بانوی مبارز
بانوی مبارز

آهنگساز

1390

شیر  صحرا
شیر صحرا

آهنگساز

1388

مروارید سیاه
مروارید سیاه

آهنگساز

1393

1385

1398

سه تار
سه تار

آهنگساز

1393

سوزنبان
سوزنبان

آهنگساز

1394