محمد علی فارسی

محمد علی فارسی

فیلم شناسی

یاسمن
یاسمن

تدوین, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1391

مجنون
مجنون

تدوین, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده

1390

معلم
معلم

کارگردان

1389

بی قرار
بی قرار

تدوین, کارگردان , نویسنده, نویسنده گفتار فيلم, نویسنده مستند نامه

1402