محمد غفاری

محمد غفاری

فیلم شناسی

کلاه شیشه ای
کلاه شیشه ای

تصویربردار

1388

ملکوت
ملکوت

تصویربردار, مسئول جلوه‌های ویژه, مسئول کامپوزیت

1399