تورج اصلانی

تورج اصلانی

فیلم شناسی

1388

تنهایی باد
تنهایی باد

تصویربردار

1383

دانه‌های ریز برف
دانه‌های ریز برف

تصویربردار

1383

پروانه ها بدرقه می کنند
پروانه ها بدرقه می کنند

تصویربردار, تهیه کننده

1380

قی قو
قی قو

تصویربردار

1390

بیست و سوم
بیست و سوم

تصویربردار

1385

بدرود بغداد
بدرود بغداد

تصویربردار

1388

رش او
رش او

تصویربردار

1399