مهدی رضایی

مهدی رضایی

فیلم شناسی

دور یا نزدیک
دور یا نزدیک

دستیار تصویر

1392

عروس نینوا
عروس نینوا

مدیر تولید

1386

چند گره دورتر
چند گره دورتر

مدیر تولید

1395