ارد عطار پور

ارد عطار پور

فیلم شناسی

با هم
با هم

نویسنده گفتار فيلم

1392

میدان بی حصار
میدان بی حصار

تهیه کننده

1387

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی

تصویربردار, کارگردان

1368

سلول
سلول

فیلمنامه

1385

رویای سیاه
رویای سیاه

کارگردان

1399