مهرشاد ملکوتی

مهرشاد ملکوتی

فیلم شناسی

جزیره مرد
جزیره مرد

صداگذار

1392

ما همه سربازیم
ما همه سربازیم

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1392

از نفس افتاده‌ها
از نفس افتاده‌ها

مسئول در آميختن صداها

1391

صورت خوانی
صورت خوانی

صداگذار

1391

1390

1389

ضامن آهو
ضامن آهو

صداگذار

1389

قصه شب
قصه شب

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1387

اهالی خیابان یک طرفه
اهالی خیابان یک طرفه

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1393

چنارستان
چنارستان

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1393

لیر
لیر

تدوینگر صدا, صداگذار

1393

1394

رئیس الوزرا
رئیس الوزرا

صداگذار

1396

ترور سرچشمه
ترور سرچشمه

صداگذار

1396

در جستجوی خانه خورشید
در جستجوی خانه خورشید

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1396

باشگاه حیوانات
باشگاه حیوانات

تدوینگر صدا, صداگذار

1396

ردیف
ردیف

صداگذار

1398

1398

پروژه ازدواج
پروژه ازدواج

صداگذار

1398

1383

ناهید
ناهید

صداگذار

1393

نمره 4
نمره 4

صداگذار

1394

1391

ماهی‌ها چشم دارند
ماهی‌ها چشم دارند

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1390

1388

بی نهایت
بی نهایت

صداگذار

1386

1385

کامیون آبی
کامیون آبی

صداگذار

1399

خانم و آقای تامپ
خانم و آقای تامپ

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1398

1397

1400

هولاین در ایران
هولاین در ایران

تدوینگر صدا, صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1402

شهر
شهر

صداگذار

1401

غیر مسکونی
غیر مسکونی

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1401