حسین قورچیان

حسین قورچیان

فیلم شناسی

1392

نیایش در مسیر زمان
نیایش در مسیر زمان

تدوینگر صدا, صداگذار

1391

رویای دانوب
رویای دانوب

مسئول در آميختن صداها

1389

اکبر جوجه
اکبر جوجه

صداگذار

1387

رباعی آب
رباعی آب

آهنگساز, صداگذار

1387

گونه باخان
گونه باخان

صداگذار

1387

درخت سخنگو
درخت سخنگو

صداگذار

1393

حاجی گولیت
حاجی گولیت

صدابردار, صداگذار

1386

دختران آفتاب
دختران آفتاب

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1381

خواب
خواب

تدوینگر صدا, صداگذار

1394

دیوار
دیوار

صداگذار

1394

قونقا
قونقا

تدوینگر صدا, صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1394

صد و سه روز
صد و سه روز

صداگذار

1394

شبانکاران
شبانکاران

تدوینگر صدا, صداگذار

1395

1395

دربست اکباتان
دربست اکباتان

تدوینگر صدا, صدابردار, صداگذار

1395

رقص با باد
رقص با باد

تدوینگر صدا, صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1396

خانه دوست
خانه دوست

تدوینگر صدا, صداگذار

1396

پریخوانی
پریخوانی

صداگذار

1396

مادرم ملکه
مادرم ملکه

تدوینگر صدا, صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1397

چشم ها و دست ها
چشم ها و دست ها

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1398

جنبل
جنبل

تدوینگر صدا, صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1395

پسر دریا
پسر دریا

صداگذار

1397

1391

خواب تلخ
خواب تلخ

صدابردار

1383

قی قو
قی قو

صداگذار

1390

رویای برفی
رویای برفی

صداگذار

1388

لافاو
لافاو

صداگذار

1393

عروس نینوا
عروس نینوا

صدابردار

1386

1385

هفت خاطره
هفت خاطره

صداگذار

1385

در خود
در خود

صداگذار

1394

هبوب
هبوب

صداگذار

1399

هجده هزار پا
هجده هزار پا

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1399

دیوار چهارم
دیوار چهارم

صداگذار

1400

باغ پادشاه
باغ پادشاه

آهنگساز, صداگذار

1399

قطعه تنهایی
قطعه تنهایی

صداگذار

1399

دیوار
دیوار

صداگذار

1399

گذشته
گذشته

صداگذار

1400

جایی میان صخره ها
جایی میان صخره ها

تدوینگر صدا

1400