اعظم صادقی منفرد

اعظم صادقی منفرد

فیلم شناسی

صورت خوانی
صورت خوانی

مدیر تولید

1391

خاطره نی آوران
خاطره نی آوران

مدیر تولید

1388

نقل گرد آفرید
نقل گرد آفرید

مدیر تولید

1387

چنارستان
چنارستان

مدیر تولید

1393

مراسم صبحگاهی
مراسم صبحگاهی

مدیر تولید

1386

1394

باشگاه حیوانات
باشگاه حیوانات

مدیر تولید

1396

کامیون آبی
کامیون آبی

مدیر تولید

1399

هولاین در ایران
هولاین در ایران

مدیر تولید

1402