هادی آفریده

هادی آفریده

فیلم شناسی

صورت خوانی
صورت خوانی

تحقیق و پژوهش, تهیه کننده, کارگردان

1391

خاطره نی آوران
خاطره نی آوران

تهیه کننده, کارگردان

1388

نقل گرد آفرید
نقل گرد آفرید

تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1387

چنارستان
چنارستان

تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1393

مراسم صبحگاهی
مراسم صبحگاهی

تهیه کننده, کارگردان

1386

نوروز به وقت تهران
نوروز به وقت تهران

تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1394

باشگاه حیوانات
باشگاه حیوانات

تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1396

سه ممیز شش
سه ممیز شش

دستیار کارگردان

1387

کامیون آبی
کامیون آبی

تحقیق و پژوهش, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده گفتار فيلم, نویسنده مستند نامه

1399

هولاین در ایران
هولاین در ایران

تحقیق و پژوهش, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده, نویسنده گفتار فيلم, نویسنده مستند نامه

1402