آرمان قلی پور دشتکی

آرمان قلی پور دشتکی

فیلم شناسی

فرزندان خونیار
فرزندان خونیار

تحقیق و پژوهش, تصویربردار, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده

1398

چامون
چامون

تحقیق و پژوهش, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1399