حمید سهیلی مظفر

حمید سهیلی مظفر

فیلم شناسی

قزوین کتابت ، خوشنویسی ، فرهنگنامه
قزوین کتابت ، خوشنویسی ، فرهنگنامه

تحقیق و پژوهش, تدوین, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1395