فرشاد فدائیان

فرشاد فدائیان

فیلم شناسی

شاه جهان
شاه جهان

گوینده گفتار فیلم

1392

برنا
برنا

تحقیق و پژوهش, تدوین, تهیه کننده, کارگردان

1386

دایه شکر
دایه شکر

تدوین

1383

آخرین بخشی
آخرین بخشی

تدوین, کارگردان

1382

عبور ممنوع
عبور ممنوع

کارگردان

1382

زار
زار

تدوین

1381

جهله
جهله

تدوین, تصویربردار, تهیه کننده, صداگذار, کارگردان , مسئول در آميختن صداها, نویسنده مستند نامه

1395

دو  زن
دو زن

تدوین, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1395

دریا در خانه ، کشتی بر دیوار
دریا در خانه ، کشتی بر دیوار

تدوین, تصویربردار, تهیه کننده, کارگردان , گوینده گفتار فیلم, نویسنده مستند نامه

1395

ساز  و مهر
ساز و مهر

تدوین, تدوینگر صدا, مسئول در آميختن صداها

1396

اوسا احمد نجار
اوسا احمد نجار

تحقیق و پژوهش, تدوین, تصویربردار, تهیه کننده, کارگردان , مسئول در آميختن صداها, نویسنده مستند نامه

1397

با آخرین نفس  ها
با آخرین نفس ها

تدوین, تهیه کننده, نویسنده مستند نامه

1398

اتودهای قرنطینگی
اتودهای قرنطینگی

تحقیق و پژوهش, تدوین, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1399