شاهین پورداداشی

شاهین پورداداشی

فیلم شناسی

سکوت
سکوت

صدابردار

1391

1388

علی نامه
علی نامه

تدوینگر صدا, صداگذار

1394

موج نو
موج نو

صدابردار

1395

بانو قدس ایران
بانو قدس ایران

صدابردار

1396

بند آب بند خاک
بند آب بند خاک

تدوینگر صدا, صدابردار, صداگذار

1396

در عمق
در عمق

صدابردار

1396

1396

ورس
ورس

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1397

ایستوود
ایستوود

صدابردار, صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1399

راه ناتمام
راه ناتمام

صدابردار, صداگذار

1399

یک روز نو
یک روز نو

صداگذار

1400

واهگ
واهگ

صداگذار

1401

1402