فرخ فدایی

فرخ فدایی

فیلم شناسی

میلکان
میلکان

صدابردار

1381

بهشت اینجاست
بهشت اینجاست

صدابردار

1390

لبه پرتگاه
لبه پرتگاه

صدابردار

1390

مهتاب روی سکو
مهتاب روی سکو

صدابردار

1389